คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1182/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโดยอาศัยข้อกฎหมายแลศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามโดยอาศัยข้อเท็จจริง โจทก์ฎีกาในข้อเท็จจริงได้+ไม่ระบุปี หมายเหตุ:เรื่องฟ้องไม่+ปีจะใช้ได้หรือไม่+มีประเด็นโต้เถียงขึ้น+ชั้นฎีกา ศาลฎีกา+ไม่ได้วินิจฉัย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายลักษณะอาญา พ.ศ.2470 มาตรา 3-4
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยคอมมิวนิสต์ พ.ศ.2476 มาตรา 4
  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 มาตรา 3
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158

ผู้พิพากษา

นล
อิศร
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android