คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1039/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งฟ้องขอห้ามมิให้ผู้เป็นหุ้นส่วนอีกคน 1 ขายทรัพย์ของหุ้นส่วนอันเป็นการผิดสัญญานั้นฟ้องได้โดยไม่ต้องฟ้องขอชำระบัญชีก่อน วิธีพิจารณาความแพ่ง ฟ้องผิด แถลงประกอบตัดสิน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1043-1061
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1043-1061
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1043-1061

ผู้พิพากษา

พรหม
กฤต
ฮอลลันด์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android