คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 78/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เมื่อข้อความในเอกสารกล่าวถึงอย่างหนึ่ง จะให้ตีความเป็นอีกอย่างหนึ่งนั้นไม่ได้ เพราะเป็นการตีความเพิ่มข้อความในเอกสารหลักฐานที่บ่งถึงเรื่องดอกเบี้ยเท่านั้นจะฟังว่าเป็นหลักฐานแห่งการใช้ต้นเงินไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 10-653

ผู้พิพากษา

อมาตย์
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android