คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาน่าที่ความรับผิดของผู้ให้เช่า ค่าใช้จ่ายโดยจำเปนเพื่อรักษาทรัพย์สินที่เช่า ความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นในระวางเวลาเช่าผู้ให้เช่าต้องจัดการซ่อมแซม ประมวลแพ่งแลพาณิชย์ ม.456,547,550
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 547
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 550

ผู้พิพากษา

พรหม
เทพ
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android