คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1489/2552

 แหล่งที่มา: สำนักวิชาการ
 เผยแพร่เมื่อ: 7 ส.ค. 2555 10:06:59

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การที่จำเลยนำสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่จำเลยทำปลอมขึ้นไปใช้อ้างและแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานโดยกรอกข้อความในใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนนักศึกษาก็เพื่อประโยชน์ของจำเลยในการใช้หลักฐานปลอมดังกล่าวสมัครเข้าเป็นศึกษาโดยมุ่งประสงค์ให้เจ้าพนักงานหลงเชื่อว่าสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนดังกล่าวเป็นเอกสารอันแท้จริงที่ออกให้แก่จำเลยการกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท
การกระทำของจำเลยดังกล่าวก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งสองแห่งเพราะอาจทำให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันดังกล่าวขาดความน่าเชื่อถือ เป็นการกระทำที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนโดยไม่คำนึงถึงความเดือนร้อนของผู้อื่น จึงเป็นความผิดร้ายแรง แม้จำเลยไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนก็ไม่เป็นเหตุเพียงพอที่จะรอการลงโทษให้จำเลย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56

ผู้พิพากษา

สถิตย์ ทาวุฒิ
อิศเรศ ชัยรัตน์
พงษ์ศักดิ์ วีระเสถียร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android