คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1536/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พะยานที่ลงลายมือชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ทำพินัยกรรม์นั้นย่อมถือด้วยว่าลงลายมือชื่อรับรองการลงชื่อในพินัยกรรม์นั้นด้วย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการทำพินัยกรรม พ.ศ.2475 มาตรา 5-24
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1656-650

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android