คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 721/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พฤตติการณ์ที่เป็นการ+ครองมฤดก การฟ้องเรียกทรัพย์มฤดกในระหว่างผู้รับมฤดกด้วยกัน ถ้ามิได้นำสืบว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้ปกครองไว้ให้แทนแลนับจนถึงวันฟ้องเป็นเวลาเกิน 1 ปี คดีย่อมขาดอายุความ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1754

ผู้พิพากษา

นิติศาสตร์
อมาตย
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android