คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 141/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจทัวไปย่อมมีอำนาจยื่นคำขอพิสูจน์หนี้ในคดีล้มละลายแทนตัวการผู้เป็นเจ้าหนี้ได้
การขอพิสูจน์หนี้ในคดีล้มละลายไม่ใช่เป็นการยื่นฟ้องต่อศาล
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1049
  • พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 48

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
คูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android