คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 579/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ก่อนขายทอดตลาดแลก่อนคดี.ที่สุด แลศาลเดิมได้รอคำร้องนั้นไว้จนคดีถึงที่สุดแล้วจึงสั่งนั้น ผู้ร้องย่อมมีสิทธิได้รับส่วนเฉลี่ยเจ้าหนี้ซึ่งต่างคนต่างยึดทรัพย์ของลูกหนี้ไว้นั้นมีสิทธิขอเฉลี่ยจากอีกฝ่ายหนึ่งได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

นล
กฤต
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android