คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 948/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อายุความเริ่มต้นนับแต่ขณะที่สิทธิเรียกร้องเกิดขึ้น
อายุความตามกฎหมายใหม่ขัดกับกฎหมายเก่าใช้กฎหมายใหม่แต่ต้องนับเวลาตั้งแต่วันประกาศ
ดอกเบี้ยตามกฎหมายเก่าขัดกับดอกเบี้ยตามกฎหมายใหม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 169 - 166
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 169 - 166

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android