คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 146/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรเรียกว่ายึมเมื่อข้อความในเอกสารบ่งไปในทางยืมและมีการทวงกันในภายในหลังตอ้งฟังว่าเป็นการยืมพะยาน เอกสารหลายฉะบับมีข้อความเกี่ยวข้องติดต่อระวางกันเองรวมฟังเป็นหลักฐานได้ หลักฐานการกู้ยืม หนังสือที่มีไปขอยืมเงิน เซ็กสั่งจ่ายเงินและการเซ็นรับเงินไปรวมกันฟังได้ว่าเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมตามกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 650-653

ผู้พิพากษา

มนธา
+
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android