คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 93/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรเรียกว่าสัญญาปรานีปรานอม สัญญาชนิดนี้ต้องทำเปนลายลักษณอักษร มฤดก แบ่งปันกันเปนสัญญาปรานีปรานอม
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 851
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 9

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android