คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 87/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อำนาจของเจ้าทุกข์ที่จะเข้าเปนโจทก์ในคดีอาญา ต่างฝ่ายต่างประมาทเลินเล่อ ฝ่าย 1 จะฟ้องร้องขอให้ศาลลงโทษอีกฝ่าย 1 ไม่ได้ ตัวแทนกระทำผิดย่อมมีผลกระทบกระเทือนถึงตัวการด้วย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android