คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 106/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลักษณะพะยาน วิจักขณะพะยาน ไม่จำเปนต้องฟังเสมอไป วิจักขณะพะยานไม่ล้างประจักษ์พะยาน เปนหน้าที่ของผัวจะยกมาตรา 38 ขึ้นต่อสู้ มิฉะนั้น ศาลไม่วินิจฉัยถึง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 38
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 38

ผู้พิพากษา

วิกรม
หริศ
นล.

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android