คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 910/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาเช่าตึกต้องทำเปนหนังสือจึงจะสมบูรณ์ เช่าตึกโดยมิได้ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ให้เช่าจะฟ้องเรียกค่าเช่าจากผู้เช่าไม่ได้ ผู้ให้เช่าช่วงฟ้องขับไล่ผู้เช่าช่วงได้ เมื่อผู้ให้เช่าเดิมมอบอำนาจให้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 544

ผู้พิพากษา

วิกรม
พรหม
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android