คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 495/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ดุลพินิจพะยานบุคคล พะยานเอกสาร จะนำพะยานบุคคลมาสืบว่า เอกสารไม่แสดงถึงเจตนาอันแท้จริงของคู่กรณีไม่ได้ การสืบพะยานบุคคลเพื่ออธิบายความในเอกสารนั้น คู่ความย่อมขอนำสืบได้ ฎีกาอุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมาย ข้อกฎหมายที่มิได้โต้เถียงกันขึ้นมาแต่ชั้นศาลล่างศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ศาลล่างฟังพะยานหลักฐานผิดจากท้องสำนวนหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมายคดีที่คนในบังคับอังกฤษเป็นคู่ความ ฎีกาได้แต่ปัญหาข้อกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

ฮอลลันด์
กฤต
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android