คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10842/2555

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 14 ส.ค. 2557 12:14:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์และจำเลยเป็นสามีภรรยากันโดยชอบด้วยกฎหมาย จำเลยร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาของโจทก์ว่า โจทก์กู้เงินมาเพื่อสร้างบ้านให้ผู้หญิงอื่นโดยไม่ส่งเสียเลี้ยงดูจำเลยและบุตรทั้งสาม ผู้บังคับบัญชาของโจทก์จึงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โจทก์ยอมรับต่อผู้บังคับบัญชาของโจทก์ว่า เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจค่าใช้จ่ายสูง จึงมีปัญหาเรื่องเงิน และโจทก์ตกลงยินยอมให้เจ้าหน้าที่การเงินหักเงินเดือนส่วนที่เหลือและได้รับจริงร้อยละ 70 ให้แก่จำเลยจนกว่าบุตรทั้งสามจะเรียนจบชั้นปริญาญาตรี อันแสดงว่าโจทก์เองก็ยอมรับว่าโจทก์มิได้ส่งเสียเลี้ยงดูบุตรทั้งสามและจำเลยเท่าที่ควรดังที่จำเลยร้องเรียน จึงยินยอมตกลงให้หักเงินเดือนของโจทก์ให้แก่จำเลยเช่นนั้น กรณีจึงมีมูลความจริงอันเป็นเหตุให้การร้องเรียนของจำเลยเป็นความถูกต้องชอบธรรมที่จำเลยจักกระทำได้ จึงไม่เป็นการกระทำที่โจทก์จะนำมาอ้างเป็นเหตุฟ้องหย่าจำเลยได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516

ผู้พิพากษา

ปดารณี ลัดพลี
พิษณุ ดำรงเกียรติวัฒนา
ธราธร ศิลปโอสถ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android