คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1664/2530

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สินค้าใดจะเป็นเครื่องใช้หรือของใช้ตามบัญชีที่ 1 หมวด 9 ท้ายพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 54 พ.ศ. 2517 นั้นจะต้องพิจารณาว่าสินค้านั้นผู้ซื้อสามารถนำไปใช้ได้ทันทีตามวัตถุประสงค์ของผู้ผลิตที่ได้ผลิตสินค้านั้นหรือไม่ ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงถึงวิธีการติดตั้งเพื่อที่จะใช้สินค้านั้น
การผลิตท่อ พี.วี.ซี. ก็เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้เป็นท่อส่งน้ำหรือท่อระบายน้ำหรือท่อร้อยสายผู้ซื้อท่อพี.วี.ซี.ย่อมสามารถนำท่อพี.วี.ซี.ไปใช้เป็นท่อส่งน้ำ ท่อระบายน้ำหรือท่อร้อยสายได้ทันทีการตัดต่อท่อให้ได้ความยาวตามต้องการหรือการใช้ข้อต่อหรือข้องอเป็นแต่เพียงวิธีการติดตั้งเพื่อใช้สินค้านั้นเท่านั้นฉะนั้นจึงถือได้ว่าท่อพี.วี.ซี.เป็นเครื่องใช้หรือของใช้ตามบัญชีที่ 1 หมวด 9 ท้ายพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 54 พ.ศ. 2517 จึงเป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีการค้า
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลรัษฎากร มาตรา 3 บัญชีอัต
  • พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 54) พ.ศ.2517 มาตรา 3 บัญชีอัต

ผู้พิพากษา

ชูเชิด รักตะบุตร์
วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์
เสวก จันทร์ผ่อง

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android