คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1072/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรเรียกว่าหนังสือสำคัญในราชการ ใบเสร็จรับเงินค่าพาหนะเดิรทางไม่ใช่หนังสือสำคัญในราชการ วิธีพิจารณาอาญา รอการลงอาญาหรือไม่ อยู่ในดุลยพินิจของศาล,ฎีกาในข้อเท็จจริงไม่ได้ พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 224
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 304
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 6
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 6

ผู้พิพากษา

นลราช
พิพากษา
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android