คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 544/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 12 พ.ย. 2551 10:39:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้จัดการบริษัทลงนามในฟ้องอุทธรณ์แต่มิได้ประทับตราของบริษัทดังที่ข้อบังคับที่ได้จดทะเบียนแล้วได้กำหนดไว้ ฟ้องอุทธรณ์ฉะบับนั้นมิถือว่าเป็นฟ้องอุทธรณ์อันถูกต้องแท้จริงตามกฎหมาย ผู้อุทธรณ์จะขอแก้ไขฟ้องอุทธรณ์ที่มิได้เป็นฟ้องอุทธรณ์มาแต่ต้นภายหลังเมื่อสิ้นกำหนดอายุความอุทธรณ์แล้วมิได้ เมื่อการแก้ไขนั้นมิใช่เป็นเรื่องแบบหรือเพิ่มเติมฟ้องอุทธรณ์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 161
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1111
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 210

ผู้พิพากษา

นิติศาสตร์
อมาตย
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android