คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 724/2490

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ที่จะฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นจำเลยในโรงศาลนั้นจะต้องเป็นบุคคลโดยเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตาม ก.ม.
รัฐบาลไม่เป็นนิติบุคคลตาม ก.ม.จึงเป็นคู่ความไม่ได้
ศาลสั่งในคำฟ้องโจทก์ว่าไม่เป็นฟ้องที่จะรับไว้พิจารณา เมื่อโจทก์จะอุทธรณ์ฎีกาคำสั่งเช่นนี้เสียค่าขึ้นศาล 20 บาท ตาม 2 ข. แห่งตาราง 1 ต่อท้าย ป.วิ.แพ่ง ไม่ใช่ว่าจะต้องเสียตามจำนวนทุนทรัพย์ที่ตั้งมาในคำฟ้อง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ.2478 มาตรา 12 - 19 แล
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 227
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 228
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 131
 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 72
 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 73
 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 68
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 2 ข

ผู้พิพากษา

ประมูล สุวรรณศร
นาถปรีชา
มนูภันย์วิมลสาร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android