คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 498/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรไม่เรียกว่าเป็นสัญญาที่ขัดต่อกฎหมาย สัญญาที่มีข้อความตกลงให้สินจ้างรางวัลแก่ข้าราชการในการทีให้ขายที่ดินเพื่อทำเหมืองแร่ โดยปรากฎว่าข้าราชการผู้นั้นได้ทำในเวลาพักผ่อนราชการ แลราชการที่ทำก็ไม่เกี่ยวเนื่องกับหน้าที่ราชการในการทำเหมืองแร่ดังนี้ หาเรียกว่าเป็นสัญญาที่ขัดต่อกฎหมายหรือพระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือนไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2476 มาตรา 41
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2476 มาตรา 42
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2476 มาตรา 43

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android