คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 476/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
กำนันไปพูดจาปรองดองหนี้สินให้ราษฎรไม่เรียกว่าไปกระทำการตามหน้าที่ซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา 36 แห่งพ.ร.บ.ปกครองท้องที่ผู้ใดหมิ่นประมาทกำนันเพราะเหตุนี้ มีผิดเพียงฐานหมิ่นประมาทซึ่งหน้าตาม ม.339(2)
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339
  • พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มาตรา 36

ผู้พิพากษา

นิติศาสตร์
อมาตย
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android