คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 428/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พฤตติการณ์ที่ไม่เป็นการยินยอมด้วยในการโอน+สดงฝ่ายต่างเป็นเจ้าหนี้แลลูกหนี้เงินด้วยกัน ฝ่าย 1 โอนหนี้ให้คนภายนอก อีกฝ่าย 1 ฟ้องและศาลพิพากษาให้ใช้เงินเต็มจำนวนที่เป็นเจ้าหนี้ ภายหลังคนภายนอกมาฟ้องเรียกเงินที่รับโอน อีกฝ่าย 1 ก็ขอให้เอาเงินที่ตนยังมิได้รับชำระหักหนี้กับคนภายนอกนั้นได้ในกรณีที่ตนมิได้ยินยอมในการโอนหนี้นั้น เมื่อฝ่าย 1 โอนหนี้ให้คนภายนอกเสร็จเด็ดขาดไปแล้ว อีกฝ่าย 1 จะขอหักกลบลบหนี้กับฝ่ายนั้นไม่ได้จะขอหักกลบลบหนี้อย่างไรก็ต้องไปว่ากล่าวกับผู้รับโอน ในกรณีเช่นนี้ศาลยกฟ้องการขอหักกลบลบหนี้กับผู้โอนแล้ว ก็ยังไปว่ากล่าวขอหักหนี้กับผู้รับโอนได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148

ผู้พิพากษา

อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ
นิติศาสตร์
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android