คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 578/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การซื้อขายโดยมีเงื่อนไขเมื่อผู้ชายส่งของให้ไม่ถูกตามสัญญา ผู้ซื้อไม่ยอมรับซื้อ แล้วจะเรียกเอาค่าเสียหายอันเปนผลกำไรซึ่งจะได้จากการใช้ของนั้นไม่ได้สัญญาซื้อขายไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้สำหรับการผิดสัญญา ต้องใช้อัตราร้อยละ 7 ครึ่งต่อปี
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 459
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android