คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 565/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
กู้เงินกันแล้วเอาที่ดินมอบให้ทำกินต่างดอกเบี้ยโดยทำหนังสือกันเองผู้ให้กู้จะยึดหน่วงที่ดินไว้ไม่ได้ เพราะการนั้นเปนโมฆะ วิธีพิจารณาแพ่ง การกู้เงิน ถ้าผู้กู้ตายมา 1 ปีแล้ว ผู้ให้กู้หมดสิทธิที่จะเรียกเงินจากผู้รับมฤดก
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 115
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 241
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 406
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 138
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 138

ผู้พิพากษา

ศรี
วิชัย
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android