คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1087/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
บริษัทรับประกันภัยต่างประเทศรับรองและวางเงินตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดให้ แสดงชื่อตัวแทนประจำท้องถิ่นต่อรัฐบาล และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจ ประกันภัยในประเทศสยาม นั้นถือได้ว่ามีภูมิลำเนาหรือสำนักงานสาขาในสยาม อำนาจฟ้อง + ตัวการต่างประเทศมีภูมิ+เนาอยู่ในกรุงสยาม โจทก์ต้องฟ้องตัวการโดยตรง+ฟ้องตัวแทนในกรุงสยาม+ได้ไม่ ฎีกาอุทธรณ์ +ที่คู่ความเป็นคนในบังคับอังกฤษจำเลยฎีกาได้แต่ฉะเพาะปัญหาข้อกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 71-824
  • พระราชบัญญัติควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัย หรือผาสุกแห่งสาธารณชน พ.ศ.2471 มาตรา 6-7-8

ผู้พิพากษา

ฮอล
อิศร
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android