คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1086/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
วิธีดำเนิรคดีในเรื่องผู้เสมือนไร้ความสามารถเป็นจำเลย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 35-29
  • พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาแพ่ง ร.ศ. 127 มาตรา 126
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 126

ผู้พิพากษา

พรหม
วิกรม
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android