คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 66/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สโมสรซึ่งเป็นสถานที่ไว้สิ่งของมีสุรา บุหรี่ และเครื่องดื่มต่าง ๆ เพื่อจำหน่ายแก่สมาชิกแลแขกที่มาโดยฉะเพาะนั้น ไม่เรียกว่าเป็นสถานที่สำหรับไว้สินค้าตามความหมายของมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติข้างต้น
หลักวินิจฉัยตัดสิน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1274
  • พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 3
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 3

ผู้พิพากษา

มนธา
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ
นิติศาสตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android