คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 833/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
รับซื้อที่จากการขายทอดตลาดโดยชอบด้วยกฎหมายย่อมได้กรรมสิทธิ
เจ้าพนักงานมีอำนาจยึดที่นาซึ่งค้างค่าเสนาขายทอดตลาดได้
วิธีเรียกร้องเงินค่านาค้างตามพ.ร.บ.เก็บเงินค่านานั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องบุริมสิทธิ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณะเก็บเงินค่านา ร.ศ.119
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 283

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android