คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
บุคคลที่ 3 ผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งของศาลอันชอบด้วยกฎหมายย่อมได้กรรมสิทธิในทรัพย์สินที่ซื้อนั้น แม้ทรัพย์สินนั้นจะปรากฎภายหลังว่าเป็นของบุคคลใดซึ่งได้ถูกยึดมาผิดก็ดีเมื่อผู้เป็นเจ้าของแท้จริงไม่คัดค้านแต่ต้นแล้วจะมาฟ้อง ขอให้ทำลาสัญญาซื้อขายนั้นไม่ได้ ได้แลมีสิทธิติดตามเรียกร้องราคาค่าแห่งทรัพย์สินนั้นจากผู้ที่ไม่ควรจะได้รับ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1330 - 133

ผู้พิพากษา

ประแดร์
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android