คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 920/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ความผิดฐานมีฝิ่นเกินปริมาณอันควรมีตามบัญชีตาม ม.57 นั้นกฎหมายบัญญัติให้ความผิดตกอยู่แก่ผู้รับอนุญาต+ร้ายฝิ่นแต่ผู้เดียว แลความผิดฐานมีกล้องสูปฝิ่นเกินกว่าที่เจ้าพนักงานกำหนดไว้ตาม ม.35 ข้อ 1 ก็บัญญัตให้ความผิดตกอยู่แก่ผู้รับอนุญาตตั้งร้าน+สิ่งมีกล้องสูบฝิ่นนั้นไว้ในความปกครอง ฉะนั้นแม้จะมีผู้ที่สมคบด้วยในการกระทำผิดดังกล่วข้างต้นก็หามีความผิดด้วยไม่
วิธีพิจารณาความอาญา ประมวลวิธีพิจารณาอาญา ม.225 - 213 อำนาจศาลฎีกา
ศาลฎีกามีอำนาจวินิจฉัยถึงจำเลยผุ้ที่มิได้ฎีกาขึ้นมาได้ ถ้าหากเป็นเหตุในลักษณคดี
พะยาน คำรับสารภาพ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ.2472 มาตรา 68-63

ผู้พิพากษา

ดูปลาตร์
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android