คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 861/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การออกประทานบัตร์เหมืองแร่หาทำให้ผู้ถือประทานบัตร์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิในที่ดินนั้นไม่ เข้าไปทำเหมืองแร่ในที่ดินของผู้อื่น แม้จะอยู่ภายในเขตต์ประทานบัตร์ก็ต้องรับใช้ค่าสินไหมในการที่เกิดการเสียหายแก่ที่ดินของเขา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420
  • พระราชบัญญัติการทำเหมืองแร่ พ.ศ.2461 มาตรา 24
  • พระราชบัญญัติการทำเหมืองแร่ พ.ศ.2461 มาตรา 25

ผู้พิพากษา

ฮอลลันด์
กฤต
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android