คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 950/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรเรียกว่าคำสั่ง ระวางพิจารณาประมวลแพ่ง ม.9 - 653 พิมพ์ลายนิ้วมือไม่มีพะยานลงชื่อรับรองใช้ไม่ได้ การกู้เงินตาม ม.653 ฉะบับเก่าหรือใหม่ก็ตามต้องทำเป็นหนังสือแลชื่อผู้กู้มิฉะนั้นห้ามมิให้พิศูจน์
มฤดก อายุความ ฟ้องเรียกหนี้จากกองมฤดกต้องฟ้องใน 1 ปี
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 96

ผู้พิพากษา

มนธา
พรหม
ธรรม.

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android