คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 741/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์เคยฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยเรื่องมูลฝิ่นรายพิพาก แลศาลได้ตัดสินเด็ดขาดให้คืนมูลฝิ่นนี้แก่จำเลยไปครั้งหนึ่งแล้วโจทก์จะนำคดีเรื่องมูลฝิ่นรายพิพาทมาฟ้องร้องอีกไม่ได้ พ.ร.บ.ฝิ่น พ.ศ.2472 มีผิดเกินบัญชีให้ริบแม้ศาลจะไม่ลงโทษจำเลย ตาม พ.ร.บ. ฝิ่นก็ดี
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

ศรี
นล
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android