คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1240/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้มีสิทธิรับมฤดกด้วยกันยินยอมให้ผู้รับมฤดกแต่คนเดียวเปนผู้รับมฤดกภายหลังผู้รับมฤดกทั้งหลายนั้นจะมาเรียกร้องเอาส่วนมฤดกอีกไม่ได้ประมวลแพ่ง ฯ ม.115,525 ผู้มีสิทธิรับมฤดกด้วยกันยินยอมให้ฝ่ายหนึ่งเปนผู้รับมฤดกเปนนิติกรรม
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 115
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 525

ผู้พิพากษา

วิชัย
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android