คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 60/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน ทางเดิน ภาระจำยอม ละเมิด ค่าสินไหมทดแทน การกำหนดค่าเสียหายที่มิใช่เปนค่าเช่าหรือดอกเบี้ย ศาลไม่กำหนดค่าเสียหายในอนาคตให้
ค่าธรรมเนียม ฟ้องเรียกค่าเสียหายหลายจำนวน แต่เสียค่าธรรมเนียมเพียงบางจำนวน ศาลตัดสินให้เพียงจำนวนเท่าที่เสียค่าธรรมเนียม
ปัญหากฎหมาย ปัญหากฎหมายที่มิได้ว่ากันมาในศาลชั้นล่างจะมายกว่าในชั้นฎีกาไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1401
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 438
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 438

ผู้พิพากษา

วิกรม
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android