คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1189/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พรบ ล้มละลาย ม.80,50 คำพิพากษาหรือคำสั่งเกี่ยวกับ พรบนี้บังคับโดยไม่ต้องรออุทธรณ์ พรบ วิธีพิจารณาแพ่ง ม.80 + การบังคับอยู่ในดุลยพินิจของศาล และจะใช้บังคับคดีที่ศาลฎีกาตัดสินแล้วไม่ได้ ประมวลแพ่ง ม.243,341,344 ต้องเปนผู้ครองทรัพย์อยู่จึงจะยึดหน่วงทรัพย์นั้นได้ หักกลบลบหนี้ต้องเปนหนี้ที่แน่นอน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 80
  • พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 50
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 80
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 241
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 341
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 344

ผู้พิพากษา

เทพ
มนู
บัส

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android