คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1027/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาเช่าที่ดิน เปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาเดิมด้วยวาจาเช่าที่ดินตกลงกันให้ส่งค่าเช่าเปนรายเดือน ต่อมาผู้ให้เช่าบอกผู้เช่าให้ส่งค่าเช่ากันเมื่อครบกำหนดสัญญาเช่า จำเลยจึงไม่ส่งเปนรายเดือนดังนี้ จะว่าจำเลยผิดสัญญาและยกเปนเหตุเลิกสัญญายังไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 388
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 560

ผู้พิพากษา

วิชัย
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android