คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 986/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มฤดก อายุความ อายุความที่จะฟ้องเรียกมฤดก 1 ปีนั้น ตั้งต้นนับแต่วันผู้มรณภาพตาย ผู้รับมฤดกที่อยู่ต่างประเทศจะฟ้องเรียกมฤดกเกิน 1 ปีไม่ได้ ประมวลแพ่ง ม.850,523 สัญญาแบ่งมฤดกต้องทำเปนลายลักษณอักษร มิฉะนั้นใช้ไม่ได้ให้ที่ดินไม่มีหนังสือสำคัญต้องส่งมอบจึงจะสมบูรณ์ตามกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 523

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android