คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 475/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาค้ำประกันไม่จำเปนต้องมีข้อความอะไรก็ได้ เมื่อผู้ค้ำประกันลงลายมือชื่อในฐานะเปนผู้ค้ำประกันในสัญญาที่ลูกหนี้ทำให้เจ้ายึดไว้เท่านั้นก็ใช้ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android