คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 860/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
บุริมสิทธิของผู้ให้เช่าที่ดินนั้นมีอยู่เหนือสังหาริมทรัพย์ของผู้เช่าที่อยู่ในที่เช่าโดยไม่คำนึงว่าใครเป็นผู้นำทรัพย์เข้ามา ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง ม. 182-183 ศาลกะประเด็นข้อพิพากลงในคำชี้สองสถานขาดไปแม้คู่ความรับตามรายงานของศาลเมื่อคดีมาปรากฎต่อศาลฎีกา ๆ ก็สั่งให้กะประเด็นที่ขาดลงเป็นประเด็นข้อพิพากแล้ว แล้วให้ดำเนินการต่อไปได้ ฎีกาอุทธรณ์ปัญหากฎหมายการแปลรายงานพิจารณาเป็นปัญหาข้อกฎหมายสัญญาทางพระรา-ชไมตรี คดีที่คนในบังคับอังกฤษเป็นคู่ความ ๆ ฎีกาได้แต่ปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 260-261-14

ผู้พิพากษา

พลางกูร
กฤต
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android