คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 695/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาโอนก่อนล้มละลาย 15 วัน น่าที่นำสืบ ค่าเสียหาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 6
  • พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 45
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 45

ผู้พิพากษา

ศรี
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android