คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10167/2557

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 24 พ.ย. 2559 14:48:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้โจทก์รับเงินที่จำเลยนำมาวางศาลเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ในระหว่างการพิจารณาและศาลฎีกาพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีและยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ให้มีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นงดส่งเงินจำนวนดังกล่าวไปยังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือหากศาลชั้นต้นได้ส่งเงินไปยังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้วก็ให้ส่งเงินจำนวนดังกล่าวคืนแก่ศาลชั้นต้น เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ในกรณีที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลชั้นต้น อันจะทำให้โจทก์มีสิทธิในเงินจำนวนดังกล่าวตาม ป.วิ.พ. มาตรา 264 วรรคหนึ่ง การที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ในระหว่างพิจารณา โดยระงับมิให้ส่งเงินจำนวนดังกล่าวไปยังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผลก็คือเงินจำนวนดังกล่าวยังคงอยู่ที่ศาลชั้นต้นมิได้จ่ายไปให้แก่โจทก์ ทั้งหากศาลชั้นต้นส่งเงินจำนวนดังกล่าวแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะต้องกันเงินส่วนที่มีข้อโต้แย้งนี้ไว้ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 125 กรณีไม่ทำให้กองทรัพย์สินของจำเลยต้องเสียหายจากการที่ศาลชั้นต้นไม่ส่งเงินจำนวนดังกล่าวแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 125
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264

ผู้พิพากษา

ทวีศักดิ์ ทองภักดี
อดิศักดิ์ ปัตรวลี
เฉลิมศักดิ์ ภัทรสุมันต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android