คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3568/2556

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 29 เม.ย. 2558 09:31:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ศาลชั้นต้นมีคำวินิจฉัยในส่วนที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษตาม ป.อ. มาตรา 92 ว่า เมื่อรวมโทษทุกกระทงความผิดให้จำคุกตลอดชีวิตตามมาตรา 91 (3) แล้วจึงไม่อาจเพิ่มโทษจำเลยตามมาตรา 51 นั้น เป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นรวมโทษทุกกระทงแล้วจะเพิ่มโทษ เมื่อมาตรา 91 บัญญัติใจความว่า การกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันให้ศาลลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดตามมาตรา 91 แต่ไม่ว่าจะมีการเพิ่มโทษ หรือลดมาตราส่วนโทษ เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว โทษจำคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกินกำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่กรณีที่ศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิต ฉะนั้นถ้าเป็นกรณีที่ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดตามมาตรา 91 และมีการเพิ่มโทษจะต้องมีการเพิ่มโทษทุกกระทงความผิดก่อนมิใช่ต้องปรับบทมาตรา 91 ก่อนแล้วจึงจะเพิ่มโทษ ที่ศาลชั้นต้นยกคำขอเพิ่มโทษด้วยเหตุผลว่าศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแล้วไม่อาจเพิ่มโทษจำเลยในกระทงอื่นได้นั้นจึงไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม เมื่อจำเลยพ้นโทษในคดีที่ขอให้เพิ่มโทษก่อนมี พ.ร.บ.ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ.2550 ใช้บังคับ จำเลยย่อมได้รับประโยชน์ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. ดังกล่าว จึงไม่อาจเพิ่มโทษจำเลยได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 51
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92

ผู้พิพากษา

วิรุฬห์ แสงเทียน
ปดารณี ลัดพลี
ฉัตรไชย จันทร์พรายศรี

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android