คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10191/2557

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 2 ก.ค. 2558 15:20:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
แม้โจทก์เป็นคนต่างด้าว แต่ตาม ป.ที่ดิน มาตรา 86 มิได้ห้ามเด็ดขาดมิให้คนต่างด้าวถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยคนต่างด้าวอาจขออนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ และแม้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน คนต่างด้าวก็ยังมีสิทธิที่จะจำหน่ายที่ดินต่อไปภายในระยะเวลาที่อธิบดีกรมที่ดินกำหนดตามมาตรา 94 ได้ คนต่างด้าวจึงสามารถทำสัญญาซื้อขายที่ดินได้ การที่โจทก์ซึ่งเป็นคนต่างด้าวตกลงซื้อที่ดินจำเลยด้วยการทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาวางมัดจำกับจำเลย จึงหาใช่นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย สัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาวางมัดจำย่อมมีผลบังคับระหว่างคู่สัญญา หาตกเป็นโมฆะไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 86
  • ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 94

ผู้พิพากษา

สมชาติ ธัญญาวินิชกุล
ธีระพงศ์ จิระภาค
สมจิตร์ ทองศรี

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android