คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9943/2556

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 28 ม.ค. 2558 17:36:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การที่ผู้ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึดพร้อมยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล และในระหว่างไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ผู้ร้องยื่นคำขอให้งดการขายทอดตลาดไว้ก่อน โดยอ้างว่าผู้ร้องมีสิทธิร้องขอให้งดการขายทอดตลาดในเวลาใด ๆ ก่อนพิพากษาเพื่อให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวมิให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ร้องไปในระหว่างไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลตาม ป.วิ.พ. มาตรา 254 และ มาตรา 264 นั้น เมื่อพิจารณาตาม ป.วิ.พ. มาตรา 288 ได้กำหนดเหตุที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะงดการขายทอดตลาดไว้ว่าเมื่อศาลรับคำร้องขัดทรัพย์ และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับสำเนาคำร้องเช่นว่านี้ ดังนั้น การงดการขายทอดตลาดในกรณีดังกล่าวจึงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้วทั้งวิธีการชั่วคราวตาม ป.วิ.พ. มาตรา 254 และ มาตรา 264 ที่ผู้ร้องฎีกามานั้นให้อำนาจศาลคุ้มครองชั่วคราวได้เฉพาะกรณีที่ศาลรับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้วเท่านั้น เมื่อคดีของผู้ร้องศาลชั้นต้นยังมิได้รับคำร้องไว้พิจารณา ศาลจึงไม่อาจนำวิธีการชั่วคราวมาใช้บังคับได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 288

ผู้พิพากษา

จิรนิติ หะวานนท์
พรเทพ อัมพรกลิ่นแก้ว
พิศิฏฐ์ สุดลาภา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android