คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1734/2529

 แหล่งที่มา: ADMIN
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจในฐานะเป็นผู้แทนเจ้าหนี้ในอันที่จะรับชำระหนี้ยึดหรืออายัดยึดถือทรัพย์สินของลูกหนี้ขายทอดตลาดจ่ายเงินตามจำนวนหนี้ในคำพิพากษาและค่าฤชาธรรมเนียมให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาถ้ามีเงินเหลือก็คืนให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาเหตุนี้ในการขายทอดตลาดเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงมีอำนาจกำหนดให้ผู้สู้ราคาวางเงินสดเป็นประกันและจะริบหากผู้สู้ราคาสูงสุดไม่ชำระราคาได้และเมื่อได้ประกาศโฆษณาบอกขายให้ผู้ทอดตลาดทราบก่อนเผดิมการสู้ราคาว่าถ้าผู้ให้ราคาสูงสุดไม่ชำระราคาเจ้าพนักงานบังคับคดีอาจขอให้ศาลสั่งอนุญาตให้ขายแก่ผู้สู้ราคาต่ำคนถัดไปได้แล้วข้อกำหหนดดังกล่าวย่อมใช้บังคับได้หาขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา516ไม่.
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 516
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 278
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 318

ผู้พิพากษา

อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง
มาโนช เพียรสนอง
ปลื้ม โชติษฐยางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android