คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1732/2529

 แหล่งที่มา: ADMIN
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์ที่1ที่2และที่3ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากมูลละเมิดแยกกันมาเป็นส่วนสัดในสำนวนเดียวกันโดยโจทก์ที่1ฟ้องเรียกค่าซ่อมรถยนต์มามีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าหมื่นบาทศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ที่1ที่2ชนะคดียกฟ้องโจทก์ที่3และศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นให้เพียงโจทก์ที่2ชนะคดีโดยยกฟ้องโจทก์ที่1เสียด้วยดังนี้ถือว่าศาลอุทธรณ์พิพากษากลับสำหรับคดีเฉพาะโจทก์ที่1โจทก์ที่1จึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง. ผู้รับประกันภัยซึ่งได้ชำระค่าซ่อมรถยนต์คันที่รับประกันภัยไว้แก่ผู้รับซ่อมไปเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาประกันภัยเพื่อประโยชน์ของเจ้าของรถยนต์ผู้เอาประกันภัยจึงได้รับช่วงสิทธิมาฟ้องเรียกค่าซ่อมรถได้.
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 226
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 229
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248

ผู้พิพากษา

ชวลิต นราลัย
เสนอ ศรนิยม
ประพันธ์ ผลฉาย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android