คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15755/2555

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 28 เม.ย. 2558 15:30:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ความผิดเรื่องการเบียดบังเงินค่าอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านตะโกล่าง ผู้เสียหายที่ 2 เป็นของตนโดยทุจริต มิใช่ความผิดเกี่ยวพันกับความผิดเรื่องการเบียดบังเงินทุนอุดหนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียนที่อยู่ห่างไกลกันดารและขาดแคลนเป็นประโยชน์ส่วนตนโดยทุจริต ดังนั้น เมื่อพนักงานสอบสวนมิได้แจ้งข้อหาเรื่องการเบียดบังเงินทุนอุดหนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียนที่อยู่ห่างไกลกันดารและขาดแคลนเป็นประโยชน์ส่วนตนโดยทุจริต จำเลยที่ 1 ย่อมไม่มีโอกาสที่จะใช้สิทธิแก้ข้อกล่าวหาและแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์แก่ตนสำหรับความผิดเรื่องนี้ได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 134 วรรคสี่ และถึงแม้ว่าพนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อหาแก่จำเลยที่ 1 ว่า กระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย และฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต แต่ก็เป็นการแจ้งข้อหาเกี่ยวกับความผิดเรื่องการเบียดบังเงินค่าอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านตะโกล่าง ผู้เสียหายที่ 2 เป็นของตนโดยทุจริตเพียงเรื่องเดียวเท่านั้น กรณีจึงมิอาจถือได้ว่ามีการสอบสวนความผิดเรื่องการเบียดบังเงินทุนอุดหนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียนที่อยู่ห่างไกลกันดารและขาดแคลนเป็นประโยชน์ส่วนตนโดยทุจริตแล้ว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ในความผิดเรื่องนี้ ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้ว่าจำเลยที่ 1 จะไม่ได้ยกขึ้นในชั้นอุทธรณ์ แต่ก็ยังมีสิทธิยกขึ้นในชั้นฎีกาได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 225
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

ผู้พิพากษา

อาวุธ ปั้นปรีชา
วิรุฬห์ แสงเทียน
ปดารณี ลัดพลี

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android